Flatten

Chia đông từ “flatten” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flatten. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flatten

Quá khứ đơn
  • flattened

Quá khứ phân từ
  • flattened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flatten

you
flatten

he/she/it
flattens

we
flatten

you
flatten

they
flatten

Thì hiện tại continuous

I
am flattening

you
are flattening

he/she/it
is flattening

we
are flattening

you
are flattening

they
are flattening

Quá khứ đơn

I
flattened

you
flattened

he/she/it
flattened

we
flattened

you
flattened

they
flattened

Quá khứ tiếp diễn

I
was flattening

you
were flattening

he/she/it
was flattening

we
were flattening

you
were flattening

they
were flattening

Hiện tại hoàn thành

I
have flattened

you
have flattened

he/she/it
has flattened

we
have flattened

you
have flattened

they
have flattened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flattening

you
have been flattening

he/she/it
has been flattening

we
have been flattening

you
have been flattening

they
have been flattening

Quá khứ hoàn thành

I
had flattened

you
had flattened

he/she/it
had flattened

we
had flattened

you
had flattened

they
had flattened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flattening

you
had been flattening

he/she/it
had been flattening

we
had been flattening

you
had been flattening

they
had been flattening

Tương lại đơn

I
will flatten

you
will flatten

he/she/it
will flatten

we
will flatten

you
will flatten

they
will flatten

Tương lại tiếp diễn

I
will be flattening

you
will be flattening

he/she/it
will be flattening

we
will be flattening

you
will be flattening

they
will be flattening

Tương lại hoàn thành

I
will have flattened

you
will have flattened

he/she/it
will have flattened

we
will have flattened

you
will have flattened

they
will have flattened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flattening

you
will have been flattening

he/she/it
will have been flattening

we
will have been flattening

you
will have been flattening

they
will have been flattening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.