Fish

Chia đông từ “fish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fish

Quá khứ đơn
  • fished

Quá khứ phân từ
  • fished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fish

you
fish

he/she/it
fishes

we
fish

you
fish

they
fish

Thì hiện tại continuous

I
am fishing

you
are fishing

he/she/it
is fishing

we
are fishing

you
are fishing

they
are fishing

Quá khứ đơn

I
fished

you
fished

he/she/it
fished

we
fished

you
fished

they
fished

Quá khứ tiếp diễn

I
was fishing

you
were fishing

he/she/it
was fishing

we
were fishing

you
were fishing

they
were fishing

Hiện tại hoàn thành

I
have fished

you
have fished

he/she/it
has fished

we
have fished

you
have fished

they
have fished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fishing

you
have been fishing

he/she/it
has been fishing

we
have been fishing

you
have been fishing

they
have been fishing

Quá khứ hoàn thành

I
had fished

you
had fished

he/she/it
had fished

we
had fished

you
had fished

they
had fished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fishing

you
had been fishing

he/she/it
had been fishing

we
had been fishing

you
had been fishing

they
had been fishing

Tương lại đơn

I
will fish

you
will fish

he/she/it
will fish

we
will fish

you
will fish

they
will fish

Tương lại tiếp diễn

I
will be fishing

you
will be fishing

he/she/it
will be fishing

we
will be fishing

you
will be fishing

they
will be fishing

Tương lại hoàn thành

I
will have fished

you
will have fished

he/she/it
will have fished

we
will have fished

you
will have fished

they
will have fished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fishing

you
will have been fishing

he/she/it
will have been fishing

we
will have been fishing

you
will have been fishing

they
will have been fishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.