Firm

Chia đông từ “firm” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ firm. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to firm

Quá khứ đơn
  • firmed

Quá khứ phân từ
  • firmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
firm

you
firm

he/she/it
firms

we
firm

you
firm

they
firm

Thì hiện tại continuous

I
am firming

you
are firming

he/she/it
is firming

we
are firming

you
are firming

they
are firming

Quá khứ đơn

I
firmed

you
firmed

he/she/it
firmed

we
firmed

you
firmed

they
firmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was firming

you
were firming

he/she/it
was firming

we
were firming

you
were firming

they
were firming

Hiện tại hoàn thành

I
have firmed

you
have firmed

he/she/it
has firmed

we
have firmed

you
have firmed

they
have firmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been firming

you
have been firming

he/she/it
has been firming

we
have been firming

you
have been firming

they
have been firming

Quá khứ hoàn thành

I
had firmed

you
had firmed

he/she/it
had firmed

we
had firmed

you
had firmed

they
had firmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been firming

you
had been firming

he/she/it
had been firming

we
had been firming

you
had been firming

they
had been firming

Tương lại đơn

I
will firm

you
will firm

he/she/it
will firm

we
will firm

you
will firm

they
will firm

Tương lại tiếp diễn

I
will be firming

you
will be firming

he/she/it
will be firming

we
will be firming

you
will be firming

they
will be firming

Tương lại hoàn thành

I
will have firmed

you
will have firmed

he/she/it
will have firmed

we
will have firmed

you
will have firmed

they
will have firmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been firming

you
will have been firming

he/she/it
will have been firming

we
will have been firming

you
will have been firming

they
will have been firming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.