Finger

Chia đông từ “finger” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ finger. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to finger

Quá khứ đơn
  • fingered

Quá khứ phân từ
  • fingered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
finger

you
finger

he/she/it
fingers

we
finger

you
finger

they
finger

Thì hiện tại continuous

I
am fingering

you
are fingering

he/she/it
is fingering

we
are fingering

you
are fingering

they
are fingering

Quá khứ đơn

I
fingered

you
fingered

he/she/it
fingered

we
fingered

you
fingered

they
fingered

Quá khứ tiếp diễn

I
was fingering

you
were fingering

he/she/it
was fingering

we
were fingering

you
were fingering

they
were fingering

Hiện tại hoàn thành

I
have fingered

you
have fingered

he/she/it
has fingered

we
have fingered

you
have fingered

they
have fingered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fingering

you
have been fingering

he/she/it
has been fingering

we
have been fingering

you
have been fingering

they
have been fingering

Quá khứ hoàn thành

I
had fingered

you
had fingered

he/she/it
had fingered

we
had fingered

you
had fingered

they
had fingered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fingering

you
had been fingering

he/she/it
had been fingering

we
had been fingering

you
had been fingering

they
had been fingering

Tương lại đơn

I
will finger

you
will finger

he/she/it
will finger

we
will finger

you
will finger

they
will finger

Tương lại tiếp diễn

I
will be fingering

you
will be fingering

he/she/it
will be fingering

we
will be fingering

you
will be fingering

they
will be fingering

Tương lại hoàn thành

I
will have fingered

you
will have fingered

he/she/it
will have fingered

we
will have fingered

you
will have fingered

they
will have fingered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fingering

you
will have been fingering

he/she/it
will have been fingering

we
will have been fingering

you
will have been fingering

they
will have been fingering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.