Fight

Chia đông từ “fight” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fight. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fight

Quá khứ đơn
  • fought

Quá khứ phân từ
  • fought

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fight

you
fight

he/she/it
fights

we
fight

you
fight

they
fight

Thì hiện tại continuous

I
am fighting

you
are fighting

he/she/it
is fighting

we
are fighting

you
are fighting

they
are fighting

Quá khứ đơn

I
fought

you
fought

he/she/it
fought

we
fought

you
fought

they
fought

Quá khứ tiếp diễn

I
was fighting

you
were fighting

he/she/it
was fighting

we
were fighting

you
were fighting

they
were fighting

Hiện tại hoàn thành

I
have fought

you
have fought

he/she/it
has fought

we
have fought

you
have fought

they
have fought

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fighting

you
have been fighting

he/she/it
has been fighting

we
have been fighting

you
have been fighting

they
have been fighting

Quá khứ hoàn thành

I
had fought

you
had fought

he/she/it
had fought

we
had fought

you
had fought

they
had fought

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fighting

you
had been fighting

he/she/it
had been fighting

we
had been fighting

you
had been fighting

they
had been fighting

Tương lại đơn

I
will fight

you
will fight

he/she/it
will fight

we
will fight

you
will fight

they
will fight

Tương lại tiếp diễn

I
will be fighting

you
will be fighting

he/she/it
will be fighting

we
will be fighting

you
will be fighting

they
will be fighting

Tương lại hoàn thành

I
will have fought

you
will have fought

he/she/it
will have fought

we
will have fought

you
will have fought

they
will have fought

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fighting

you
will have been fighting

he/she/it
will have been fighting

we
will have been fighting

you
will have been fighting

they
will have been fighting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.