Fidget

Chia đông từ “fidget” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fidget. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fidget

Quá khứ đơn
  • fidgeted

Quá khứ phân từ
  • fidgeted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fidget

you
fidget

he/she/it
fidgets

we
fidget

you
fidget

they
fidget

Thì hiện tại continuous

I
am fidgeting

you
are fidgeting

he/she/it
is fidgeting

we
are fidgeting

you
are fidgeting

they
are fidgeting

Quá khứ đơn

I
fidgeted

you
fidgeted

he/she/it
fidgeted

we
fidgeted

you
fidgeted

they
fidgeted

Quá khứ tiếp diễn

I
was fidgeting

you
were fidgeting

he/she/it
was fidgeting

we
were fidgeting

you
were fidgeting

they
were fidgeting

Hiện tại hoàn thành

I
have fidgeted

you
have fidgeted

he/she/it
has fidgeted

we
have fidgeted

you
have fidgeted

they
have fidgeted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fidgeting

you
have been fidgeting

he/she/it
has been fidgeting

we
have been fidgeting

you
have been fidgeting

they
have been fidgeting

Quá khứ hoàn thành

I
had fidgeted

you
had fidgeted

he/she/it
had fidgeted

we
had fidgeted

you
had fidgeted

they
had fidgeted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fidgeting

you
had been fidgeting

he/she/it
had been fidgeting

we
had been fidgeting

you
had been fidgeting

they
had been fidgeting

Tương lại đơn

I
will fidget

you
will fidget

he/she/it
will fidget

we
will fidget

you
will fidget

they
will fidget

Tương lại tiếp diễn

I
will be fidgeting

you
will be fidgeting

he/she/it
will be fidgeting

we
will be fidgeting

you
will be fidgeting

they
will be fidgeting

Tương lại hoàn thành

I
will have fidgeted

you
will have fidgeted

he/she/it
will have fidgeted

we
will have fidgeted

you
will have fidgeted

they
will have fidgeted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fidgeting

you
will have been fidgeting

he/she/it
will have been fidgeting

we
will have been fidgeting

you
will have been fidgeting

they
will have been fidgeting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.