Fiddle

Chia đông từ “fiddle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fiddle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fiddle

Quá khứ đơn
  • fiddled

Quá khứ phân từ
  • fiddled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fiddle

you
fiddle

he/she/it
fiddles

we
fiddle

you
fiddle

they
fiddle

Thì hiện tại continuous

I
am fiddling

you
are fiddling

he/she/it
is fiddling

we
are fiddling

you
are fiddling

they
are fiddling

Quá khứ đơn

I
fiddled

you
fiddled

he/she/it
fiddled

we
fiddled

you
fiddled

they
fiddled

Quá khứ tiếp diễn

I
was fiddling

you
were fiddling

he/she/it
was fiddling

we
were fiddling

you
were fiddling

they
were fiddling

Hiện tại hoàn thành

I
have fiddled

you
have fiddled

he/she/it
has fiddled

we
have fiddled

you
have fiddled

they
have fiddled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fiddling

you
have been fiddling

he/she/it
has been fiddling

we
have been fiddling

you
have been fiddling

they
have been fiddling

Quá khứ hoàn thành

I
had fiddled

you
had fiddled

he/she/it
had fiddled

we
had fiddled

you
had fiddled

they
had fiddled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fiddling

you
had been fiddling

he/she/it
had been fiddling

we
had been fiddling

you
had been fiddling

they
had been fiddling

Tương lại đơn

I
will fiddle

you
will fiddle

he/she/it
will fiddle

we
will fiddle

you
will fiddle

they
will fiddle

Tương lại tiếp diễn

I
will be fiddling

you
will be fiddling

he/she/it
will be fiddling

we
will be fiddling

you
will be fiddling

they
will be fiddling

Tương lại hoàn thành

I
will have fiddled

you
will have fiddled

he/she/it
will have fiddled

we
will have fiddled

you
will have fiddled

they
will have fiddled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fiddling

you
will have been fiddling

he/she/it
will have been fiddling

we
will have been fiddling

you
will have been fiddling

they
will have been fiddling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.