Ferry

Chia đông từ “ferry” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ferry. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ferry

Quá khứ đơn
  • ferried

Quá khứ phân từ
  • ferried

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ferry

you
ferry

he/she/it
ferries

we
ferry

you
ferry

they
ferry

Thì hiện tại continuous

I
am ferrying

you
are ferrying

he/she/it
is ferrying

we
are ferrying

you
are ferrying

they
are ferrying

Quá khứ đơn

I
ferried

you
ferried

he/she/it
ferried

we
ferried

you
ferried

they
ferried

Quá khứ tiếp diễn

I
was ferrying

you
were ferrying

he/she/it
was ferrying

we
were ferrying

you
were ferrying

they
were ferrying

Hiện tại hoàn thành

I
have ferried

you
have ferried

he/she/it
has ferried

we
have ferried

you
have ferried

they
have ferried

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ferrying

you
have been ferrying

he/she/it
has been ferrying

we
have been ferrying

you
have been ferrying

they
have been ferrying

Quá khứ hoàn thành

I
had ferried

you
had ferried

he/she/it
had ferried

we
had ferried

you
had ferried

they
had ferried

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ferrying

you
had been ferrying

he/she/it
had been ferrying

we
had been ferrying

you
had been ferrying

they
had been ferrying

Tương lại đơn

I
will ferry

you
will ferry

he/she/it
will ferry

we
will ferry

you
will ferry

they
will ferry

Tương lại tiếp diễn

I
will be ferrying

you
will be ferrying

he/she/it
will be ferrying

we
will be ferrying

you
will be ferrying

they
will be ferrying

Tương lại hoàn thành

I
will have ferried

you
will have ferried

he/she/it
will have ferried

we
will have ferried

you
will have ferried

they
will have ferried

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ferrying

you
will have been ferrying

he/she/it
will have been ferrying

we
will have been ferrying

you
will have been ferrying

they
will have been ferrying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.