Ferment

Chia đông từ “ferment” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ferment. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ferment

Quá khứ đơn
  • fermented

Quá khứ phân từ
  • fermented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ferment

you
ferment

he/she/it
ferments

we
ferment

you
ferment

they
ferment

Thì hiện tại continuous

I
am fermenting

you
are fermenting

he/she/it
is fermenting

we
are fermenting

you
are fermenting

they
are fermenting

Quá khứ đơn

I
fermented

you
fermented

he/she/it
fermented

we
fermented

you
fermented

they
fermented

Quá khứ tiếp diễn

I
was fermenting

you
were fermenting

he/she/it
was fermenting

we
were fermenting

you
were fermenting

they
were fermenting

Hiện tại hoàn thành

I
have fermented

you
have fermented

he/she/it
has fermented

we
have fermented

you
have fermented

they
have fermented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fermenting

you
have been fermenting

he/she/it
has been fermenting

we
have been fermenting

you
have been fermenting

they
have been fermenting

Quá khứ hoàn thành

I
had fermented

you
had fermented

he/she/it
had fermented

we
had fermented

you
had fermented

they
had fermented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fermenting

you
had been fermenting

he/she/it
had been fermenting

we
had been fermenting

you
had been fermenting

they
had been fermenting

Tương lại đơn

I
will ferment

you
will ferment

he/she/it
will ferment

we
will ferment

you
will ferment

they
will ferment

Tương lại tiếp diễn

I
will be fermenting

you
will be fermenting

he/she/it
will be fermenting

we
will be fermenting

you
will be fermenting

they
will be fermenting

Tương lại hoàn thành

I
will have fermented

you
will have fermented

he/she/it
will have fermented

we
will have fermented

you
will have fermented

they
will have fermented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fermenting

you
will have been fermenting

he/she/it
will have been fermenting

we
will have been fermenting

you
will have been fermenting

they
will have been fermenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.