Fear

Chia đông từ “fear” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fear. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fear

Quá khứ đơn
  • feared

Quá khứ phân từ
  • feared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fear

you
fear

he/she/it
fears

we
fear

you
fear

they
fear

Thì hiện tại continuous

I
am fearing

you
are fearing

he/she/it
is fearing

we
are fearing

you
are fearing

they
are fearing

Quá khứ đơn

I
feared

you
feared

he/she/it
feared

we
feared

you
feared

they
feared

Quá khứ tiếp diễn

I
was fearing

you
were fearing

he/she/it
was fearing

we
were fearing

you
were fearing

they
were fearing

Hiện tại hoàn thành

I
have feared

you
have feared

he/she/it
has feared

we
have feared

you
have feared

they
have feared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fearing

you
have been fearing

he/she/it
has been fearing

we
have been fearing

you
have been fearing

they
have been fearing

Quá khứ hoàn thành

I
had feared

you
had feared

he/she/it
had feared

we
had feared

you
had feared

they
had feared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fearing

you
had been fearing

he/she/it
had been fearing

we
had been fearing

you
had been fearing

they
had been fearing

Tương lại đơn

I
will fear

you
will fear

he/she/it
will fear

we
will fear

you
will fear

they
will fear

Tương lại tiếp diễn

I
will be fearing

you
will be fearing

he/she/it
will be fearing

we
will be fearing

you
will be fearing

they
will be fearing

Tương lại hoàn thành

I
will have feared

you
will have feared

he/she/it
will have feared

we
will have feared

you
will have feared

they
will have feared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fearing

you
will have been fearing

he/she/it
will have been fearing

we
will have been fearing

you
will have been fearing

they
will have been fearing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.