Fasten

Chia đông từ “fasten” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fasten. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fasten

Quá khứ đơn
  • fastened

Quá khứ phân từ
  • fastened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fasten

you
fasten

he/she/it
fastens

we
fasten

you
fasten

they
fasten

Thì hiện tại continuous

I
am fastening

you
are fastening

he/she/it
is fastening

we
are fastening

you
are fastening

they
are fastening

Quá khứ đơn

I
fastened

you
fastened

he/she/it
fastened

we
fastened

you
fastened

they
fastened

Quá khứ tiếp diễn

I
was fastening

you
were fastening

he/she/it
was fastening

we
were fastening

you
were fastening

they
were fastening

Hiện tại hoàn thành

I
have fastened

you
have fastened

he/she/it
has fastened

we
have fastened

you
have fastened

they
have fastened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fastening

you
have been fastening

he/she/it
has been fastening

we
have been fastening

you
have been fastening

they
have been fastening

Quá khứ hoàn thành

I
had fastened

you
had fastened

he/she/it
had fastened

we
had fastened

you
had fastened

they
had fastened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fastening

you
had been fastening

he/she/it
had been fastening

we
had been fastening

you
had been fastening

they
had been fastening

Tương lại đơn

I
will fasten

you
will fasten

he/she/it
will fasten

we
will fasten

you
will fasten

they
will fasten

Tương lại tiếp diễn

I
will be fastening

you
will be fastening

he/she/it
will be fastening

we
will be fastening

you
will be fastening

they
will be fastening

Tương lại hoàn thành

I
will have fastened

you
will have fastened

he/she/it
will have fastened

we
will have fastened

you
will have fastened

they
will have fastened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fastening

you
will have been fastening

he/she/it
will have been fastening

we
will have been fastening

you
will have been fastening

they
will have been fastening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.