Facilitate

Chia đông từ “facilitate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ facilitate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to facilitate

Quá khứ đơn
  • facilitated

Quá khứ phân từ
  • facilitated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
facilitate

you
facilitate

he/she/it
facilitates

we
facilitate

you
facilitate

they
facilitate

Thì hiện tại continuous

I
am facilitating

you
are facilitating

he/she/it
is facilitating

we
are facilitating

you
are facilitating

they
are facilitating

Quá khứ đơn

I
facilitated

you
facilitated

he/she/it
facilitated

we
facilitated

you
facilitated

they
facilitated

Quá khứ tiếp diễn

I
was facilitating

you
were facilitating

he/she/it
was facilitating

we
were facilitating

you
were facilitating

they
were facilitating

Hiện tại hoàn thành

I
have facilitated

you
have facilitated

he/she/it
has facilitated

we
have facilitated

you
have facilitated

they
have facilitated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been facilitating

you
have been facilitating

he/she/it
has been facilitating

we
have been facilitating

you
have been facilitating

they
have been facilitating

Quá khứ hoàn thành

I
had facilitated

you
had facilitated

he/she/it
had facilitated

we
had facilitated

you
had facilitated

they
had facilitated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been facilitating

you
had been facilitating

he/she/it
had been facilitating

we
had been facilitating

you
had been facilitating

they
had been facilitating

Tương lại đơn

I
will facilitate

you
will facilitate

he/she/it
will facilitate

we
will facilitate

you
will facilitate

they
will facilitate

Tương lại tiếp diễn

I
will be facilitating

you
will be facilitating

he/she/it
will be facilitating

we
will be facilitating

you
will be facilitating

they
will be facilitating

Tương lại hoàn thành

I
will have facilitated

you
will have facilitated

he/she/it
will have facilitated

we
will have facilitated

you
will have facilitated

they
will have facilitated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been facilitating

you
will have been facilitating

he/she/it
will have been facilitating

we
will have been facilitating

you
will have been facilitating

they
will have been facilitating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.