Expound

Chia đông từ “expound” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ expound. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to expound

Quá khứ đơn
  • expounded

Quá khứ phân từ
  • expounded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
expound

you
expound

he/she/it
expounds

we
expound

you
expound

they
expound

Thì hiện tại continuous

I
am expounding

you
are expounding

he/she/it
is expounding

we
are expounding

you
are expounding

they
are expounding

Quá khứ đơn

I
expounded

you
expounded

he/she/it
expounded

we
expounded

you
expounded

they
expounded

Quá khứ tiếp diễn

I
was expounding

you
were expounding

he/she/it
was expounding

we
were expounding

you
were expounding

they
were expounding

Hiện tại hoàn thành

I
have expounded

you
have expounded

he/she/it
has expounded

we
have expounded

you
have expounded

they
have expounded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been expounding

you
have been expounding

he/she/it
has been expounding

we
have been expounding

you
have been expounding

they
have been expounding

Quá khứ hoàn thành

I
had expounded

you
had expounded

he/she/it
had expounded

we
had expounded

you
had expounded

they
had expounded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been expounding

you
had been expounding

he/she/it
had been expounding

we
had been expounding

you
had been expounding

they
had been expounding

Tương lại đơn

I
will expound

you
will expound

he/she/it
will expound

we
will expound

you
will expound

they
will expound

Tương lại tiếp diễn

I
will be expounding

you
will be expounding

he/she/it
will be expounding

we
will be expounding

you
will be expounding

they
will be expounding

Tương lại hoàn thành

I
will have expounded

you
will have expounded

he/she/it
will have expounded

we
will have expounded

you
will have expounded

they
will have expounded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been expounding

you
will have been expounding

he/she/it
will have been expounding

we
will have been expounding

you
will have been expounding

they
will have been expounding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.