Explore

Chia đông từ “explore” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ explore. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to explore

Quá khứ đơn
  • explored

Quá khứ phân từ
  • explored

Trần thuật

Thì hiện tại

I
explore

you
explore

he/she/it
explores

we
explore

you
explore

they
explore

Thì hiện tại continuous

I
am exploring

you
are exploring

he/she/it
is exploring

we
are exploring

you
are exploring

they
are exploring

Quá khứ đơn

I
explored

you
explored

he/she/it
explored

we
explored

you
explored

they
explored

Quá khứ tiếp diễn

I
was exploring

you
were exploring

he/she/it
was exploring

we
were exploring

you
were exploring

they
were exploring

Hiện tại hoàn thành

I
have explored

you
have explored

he/she/it
has explored

we
have explored

you
have explored

they
have explored

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exploring

you
have been exploring

he/she/it
has been exploring

we
have been exploring

you
have been exploring

they
have been exploring

Quá khứ hoàn thành

I
had explored

you
had explored

he/she/it
had explored

we
had explored

you
had explored

they
had explored

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exploring

you
had been exploring

he/she/it
had been exploring

we
had been exploring

you
had been exploring

they
had been exploring

Tương lại đơn

I
will explore

you
will explore

he/she/it
will explore

we
will explore

you
will explore

they
will explore

Tương lại tiếp diễn

I
will be exploring

you
will be exploring

he/she/it
will be exploring

we
will be exploring

you
will be exploring

they
will be exploring

Tương lại hoàn thành

I
will have explored

you
will have explored

he/she/it
will have explored

we
will have explored

you
will have explored

they
will have explored

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exploring

you
will have been exploring

he/she/it
will have been exploring

we
will have been exploring

you
will have been exploring

they
will have been exploring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.