Expel

Chia đông từ “expel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ expel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to expel

Quá khứ đơn
  • expelled

Quá khứ phân từ
  • expelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
expel

you
expel

he/she/it
expels

we
expel

you
expel

they
expel

Thì hiện tại continuous

I
am expelling

you
are expelling

he/she/it
is expelling

we
are expelling

you
are expelling

they
are expelling

Quá khứ đơn

I
expelled

you
expelled

he/she/it
expelled

we
expelled

you
expelled

they
expelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was expelling

you
were expelling

he/she/it
was expelling

we
were expelling

you
were expelling

they
were expelling

Hiện tại hoàn thành

I
have expelled

you
have expelled

he/she/it
has expelled

we
have expelled

you
have expelled

they
have expelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been expelling

you
have been expelling

he/she/it
has been expelling

we
have been expelling

you
have been expelling

they
have been expelling

Quá khứ hoàn thành

I
had expelled

you
had expelled

he/she/it
had expelled

we
had expelled

you
had expelled

they
had expelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been expelling

you
had been expelling

he/she/it
had been expelling

we
had been expelling

you
had been expelling

they
had been expelling

Tương lại đơn

I
will expel

you
will expel

he/she/it
will expel

we
will expel

you
will expel

they
will expel

Tương lại tiếp diễn

I
will be expelling

you
will be expelling

he/she/it
will be expelling

we
will be expelling

you
will be expelling

they
will be expelling

Tương lại hoàn thành

I
will have expelled

you
will have expelled

he/she/it
will have expelled

we
will have expelled

you
will have expelled

they
will have expelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been expelling

you
will have been expelling

he/she/it
will have been expelling

we
will have been expelling

you
will have been expelling

they
will have been expelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.