Exhilarate

Chia đông từ “exhilarate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exhilarate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exhilarate

Quá khứ đơn
  • exhilarated

Quá khứ phân từ
  • exhilarated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exhilarate

you
exhilarate

he/she/it
exhilarates

we
exhilarate

you
exhilarate

they
exhilarate

Thì hiện tại continuous

I
am exhilarating

you
are exhilarating

he/she/it
is exhilarating

we
are exhilarating

you
are exhilarating

they
are exhilarating

Quá khứ đơn

I
exhilarated

you
exhilarated

he/she/it
exhilarated

we
exhilarated

you
exhilarated

they
exhilarated

Quá khứ tiếp diễn

I
was exhilarating

you
were exhilarating

he/she/it
was exhilarating

we
were exhilarating

you
were exhilarating

they
were exhilarating

Hiện tại hoàn thành

I
have exhilarated

you
have exhilarated

he/she/it
has exhilarated

we
have exhilarated

you
have exhilarated

they
have exhilarated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exhilarating

you
have been exhilarating

he/she/it
has been exhilarating

we
have been exhilarating

you
have been exhilarating

they
have been exhilarating

Quá khứ hoàn thành

I
had exhilarated

you
had exhilarated

he/she/it
had exhilarated

we
had exhilarated

you
had exhilarated

they
had exhilarated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exhilarating

you
had been exhilarating

he/she/it
had been exhilarating

we
had been exhilarating

you
had been exhilarating

they
had been exhilarating

Tương lại đơn

I
will exhilarate

you
will exhilarate

he/she/it
will exhilarate

we
will exhilarate

you
will exhilarate

they
will exhilarate

Tương lại tiếp diễn

I
will be exhilarating

you
will be exhilarating

he/she/it
will be exhilarating

we
will be exhilarating

you
will be exhilarating

they
will be exhilarating

Tương lại hoàn thành

I
will have exhilarated

you
will have exhilarated

he/she/it
will have exhilarated

we
will have exhilarated

you
will have exhilarated

they
will have exhilarated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exhilarating

you
will have been exhilarating

he/she/it
will have been exhilarating

we
will have been exhilarating

you
will have been exhilarating

they
will have been exhilarating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.