Exhaust

Chia đông từ “exhaust” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exhaust. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exhaust

Quá khứ đơn
  • exhausted

Quá khứ phân từ
  • exhausted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exhaust

you
exhaust

he/she/it
exhausts

we
exhaust

you
exhaust

they
exhaust

Thì hiện tại continuous

I
am exhausting

you
are exhausting

he/she/it
is exhausting

we
are exhausting

you
are exhausting

they
are exhausting

Quá khứ đơn

I
exhausted

you
exhausted

he/she/it
exhausted

we
exhausted

you
exhausted

they
exhausted

Quá khứ tiếp diễn

I
was exhausting

you
were exhausting

he/she/it
was exhausting

we
were exhausting

you
were exhausting

they
were exhausting

Hiện tại hoàn thành

I
have exhausted

you
have exhausted

he/she/it
has exhausted

we
have exhausted

you
have exhausted

they
have exhausted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exhausting

you
have been exhausting

he/she/it
has been exhausting

we
have been exhausting

you
have been exhausting

they
have been exhausting

Quá khứ hoàn thành

I
had exhausted

you
had exhausted

he/she/it
had exhausted

we
had exhausted

you
had exhausted

they
had exhausted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exhausting

you
had been exhausting

he/she/it
had been exhausting

we
had been exhausting

you
had been exhausting

they
had been exhausting

Tương lại đơn

I
will exhaust

you
will exhaust

he/she/it
will exhaust

we
will exhaust

you
will exhaust

they
will exhaust

Tương lại tiếp diễn

I
will be exhausting

you
will be exhausting

he/she/it
will be exhausting

we
will be exhausting

you
will be exhausting

they
will be exhausting

Tương lại hoàn thành

I
will have exhausted

you
will have exhausted

he/she/it
will have exhausted

we
will have exhausted

you
will have exhausted

they
will have exhausted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exhausting

you
will have been exhausting

he/she/it
will have been exhausting

we
will have been exhausting

you
will have been exhausting

they
will have been exhausting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.