Exercise

Chia đông từ “exercise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exercise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exercise

Quá khứ đơn
  • exercised

Quá khứ phân từ
  • exercised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exercise

you
exercise

he/she/it
exercises

we
exercise

you
exercise

they
exercise

Thì hiện tại continuous

I
am exercising

you
are exercising

he/she/it
is exercising

we
are exercising

you
are exercising

they
are exercising

Quá khứ đơn

I
exercised

you
exercised

he/she/it
exercised

we
exercised

you
exercised

they
exercised

Quá khứ tiếp diễn

I
was exercising

you
were exercising

he/she/it
was exercising

we
were exercising

you
were exercising

they
were exercising

Hiện tại hoàn thành

I
have exercised

you
have exercised

he/she/it
has exercised

we
have exercised

you
have exercised

they
have exercised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exercising

you
have been exercising

he/she/it
has been exercising

we
have been exercising

you
have been exercising

they
have been exercising

Quá khứ hoàn thành

I
had exercised

you
had exercised

he/she/it
had exercised

we
had exercised

you
had exercised

they
had exercised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exercising

you
had been exercising

he/she/it
had been exercising

we
had been exercising

you
had been exercising

they
had been exercising

Tương lại đơn

I
will exercise

you
will exercise

he/she/it
will exercise

we
will exercise

you
will exercise

they
will exercise

Tương lại tiếp diễn

I
will be exercising

you
will be exercising

he/she/it
will be exercising

we
will be exercising

you
will be exercising

they
will be exercising

Tương lại hoàn thành

I
will have exercised

you
will have exercised

he/she/it
will have exercised

we
will have exercised

you
will have exercised

they
will have exercised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exercising

you
will have been exercising

he/she/it
will have been exercising

we
will have been exercising

you
will have been exercising

they
will have been exercising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.