Exclude

Chia đông từ “exclude” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exclude. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exclude

Quá khứ đơn
  • excluded

Quá khứ phân từ
  • excluded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exclude

you
exclude

he/she/it
excludes

we
exclude

you
exclude

they
exclude

Thì hiện tại continuous

I
am excluding

you
are excluding

he/she/it
is excluding

we
are excluding

you
are excluding

they
are excluding

Quá khứ đơn

I
excluded

you
excluded

he/she/it
excluded

we
excluded

you
excluded

they
excluded

Quá khứ tiếp diễn

I
was excluding

you
were excluding

he/she/it
was excluding

we
were excluding

you
were excluding

they
were excluding

Hiện tại hoàn thành

I
have excluded

you
have excluded

he/she/it
has excluded

we
have excluded

you
have excluded

they
have excluded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been excluding

you
have been excluding

he/she/it
has been excluding

we
have been excluding

you
have been excluding

they
have been excluding

Quá khứ hoàn thành

I
had excluded

you
had excluded

he/she/it
had excluded

we
had excluded

you
had excluded

they
had excluded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been excluding

you
had been excluding

he/she/it
had been excluding

we
had been excluding

you
had been excluding

they
had been excluding

Tương lại đơn

I
will exclude

you
will exclude

he/she/it
will exclude

we
will exclude

you
will exclude

they
will exclude

Tương lại tiếp diễn

I
will be excluding

you
will be excluding

he/she/it
will be excluding

we
will be excluding

you
will be excluding

they
will be excluding

Tương lại hoàn thành

I
will have excluded

you
will have excluded

he/she/it
will have excluded

we
will have excluded

you
will have excluded

they
will have excluded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been excluding

you
will have been excluding

he/she/it
will have been excluding

we
will have been excluding

you
will have been excluding

they
will have been excluding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.