Exchange

Chia đông từ “exchange” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exchange. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exchange

Quá khứ đơn
  • exchanged

Quá khứ phân từ
  • exchanged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exchange

you
exchange

he/she/it
exchanges

we
exchange

you
exchange

they
exchange

Thì hiện tại continuous

I
am exchanging

you
are exchanging

he/she/it
is exchanging

we
are exchanging

you
are exchanging

they
are exchanging

Quá khứ đơn

I
exchanged

you
exchanged

he/she/it
exchanged

we
exchanged

you
exchanged

they
exchanged

Quá khứ tiếp diễn

I
was exchanging

you
were exchanging

he/she/it
was exchanging

we
were exchanging

you
were exchanging

they
were exchanging

Hiện tại hoàn thành

I
have exchanged

you
have exchanged

he/she/it
has exchanged

we
have exchanged

you
have exchanged

they
have exchanged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exchanging

you
have been exchanging

he/she/it
has been exchanging

we
have been exchanging

you
have been exchanging

they
have been exchanging

Quá khứ hoàn thành

I
had exchanged

you
had exchanged

he/she/it
had exchanged

we
had exchanged

you
had exchanged

they
had exchanged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exchanging

you
had been exchanging

he/she/it
had been exchanging

we
had been exchanging

you
had been exchanging

they
had been exchanging

Tương lại đơn

I
will exchange

you
will exchange

he/she/it
will exchange

we
will exchange

you
will exchange

they
will exchange

Tương lại tiếp diễn

I
will be exchanging

you
will be exchanging

he/she/it
will be exchanging

we
will be exchanging

you
will be exchanging

they
will be exchanging

Tương lại hoàn thành

I
will have exchanged

you
will have exchanged

he/she/it
will have exchanged

we
will have exchanged

you
will have exchanged

they
will have exchanged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exchanging

you
will have been exchanging

he/she/it
will have been exchanging

we
will have been exchanging

you
will have been exchanging

they
will have been exchanging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.