Exceed

Chia đông từ “exceed” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ exceed. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to exceed

Quá khứ đơn
  • exceeded

Quá khứ phân từ
  • exceeded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
exceed

you
exceed

he/she/it
exceeds

we
exceed

you
exceed

they
exceed

Thì hiện tại continuous

I
am exceeding

you
are exceeding

he/she/it
is exceeding

we
are exceeding

you
are exceeding

they
are exceeding

Quá khứ đơn

I
exceeded

you
exceeded

he/she/it
exceeded

we
exceeded

you
exceeded

they
exceeded

Quá khứ tiếp diễn

I
was exceeding

you
were exceeding

he/she/it
was exceeding

we
were exceeding

you
were exceeding

they
were exceeding

Hiện tại hoàn thành

I
have exceeded

you
have exceeded

he/she/it
has exceeded

we
have exceeded

you
have exceeded

they
have exceeded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been exceeding

you
have been exceeding

he/she/it
has been exceeding

we
have been exceeding

you
have been exceeding

they
have been exceeding

Quá khứ hoàn thành

I
had exceeded

you
had exceeded

he/she/it
had exceeded

we
had exceeded

you
had exceeded

they
had exceeded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been exceeding

you
had been exceeding

he/she/it
had been exceeding

we
had been exceeding

you
had been exceeding

they
had been exceeding

Tương lại đơn

I
will exceed

you
will exceed

he/she/it
will exceed

we
will exceed

you
will exceed

they
will exceed

Tương lại tiếp diễn

I
will be exceeding

you
will be exceeding

he/she/it
will be exceeding

we
will be exceeding

you
will be exceeding

they
will be exceeding

Tương lại hoàn thành

I
will have exceeded

you
will have exceeded

he/she/it
will have exceeded

we
will have exceeded

you
will have exceeded

they
will have exceeded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been exceeding

you
will have been exceeding

he/she/it
will have been exceeding

we
will have been exceeding

you
will have been exceeding

they
will have been exceeding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.