Evoke

Chia đông từ “evoke” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ evoke. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to evoke

Quá khứ đơn
  • evoked

Quá khứ phân từ
  • evoked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
evoke

you
evoke

he/she/it
evokes

we
evoke

you
evoke

they
evoke

Thì hiện tại continuous

I
am evoking

you
are evoking

he/she/it
is evoking

we
are evoking

you
are evoking

they
are evoking

Quá khứ đơn

I
evoked

you
evoked

he/she/it
evoked

we
evoked

you
evoked

they
evoked

Quá khứ tiếp diễn

I
was evoking

you
were evoking

he/she/it
was evoking

we
were evoking

you
were evoking

they
were evoking

Hiện tại hoàn thành

I
have evoked

you
have evoked

he/she/it
has evoked

we
have evoked

you
have evoked

they
have evoked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been evoking

you
have been evoking

he/she/it
has been evoking

we
have been evoking

you
have been evoking

they
have been evoking

Quá khứ hoàn thành

I
had evoked

you
had evoked

he/she/it
had evoked

we
had evoked

you
had evoked

they
had evoked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been evoking

you
had been evoking

he/she/it
had been evoking

we
had been evoking

you
had been evoking

they
had been evoking

Tương lại đơn

I
will evoke

you
will evoke

he/she/it
will evoke

we
will evoke

you
will evoke

they
will evoke

Tương lại tiếp diễn

I
will be evoking

you
will be evoking

he/she/it
will be evoking

we
will be evoking

you
will be evoking

they
will be evoking

Tương lại hoàn thành

I
will have evoked

you
will have evoked

he/she/it
will have evoked

we
will have evoked

you
will have evoked

they
will have evoked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been evoking

you
will have been evoking

he/she/it
will have been evoking

we
will have been evoking

you
will have been evoking

they
will have been evoking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.