Evacuate

Chia đông từ “evacuate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ evacuate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to evacuate

Quá khứ đơn
  • evacuated

Quá khứ phân từ
  • evacuated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
evacuate

you
evacuate

he/she/it
evacuates

we
evacuate

you
evacuate

they
evacuate

Thì hiện tại continuous

I
am evacuating

you
are evacuating

he/she/it
is evacuating

we
are evacuating

you
are evacuating

they
are evacuating

Quá khứ đơn

I
evacuated

you
evacuated

he/she/it
evacuated

we
evacuated

you
evacuated

they
evacuated

Quá khứ tiếp diễn

I
was evacuating

you
were evacuating

he/she/it
was evacuating

we
were evacuating

you
were evacuating

they
were evacuating

Hiện tại hoàn thành

I
have evacuated

you
have evacuated

he/she/it
has evacuated

we
have evacuated

you
have evacuated

they
have evacuated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been evacuating

you
have been evacuating

he/she/it
has been evacuating

we
have been evacuating

you
have been evacuating

they
have been evacuating

Quá khứ hoàn thành

I
had evacuated

you
had evacuated

he/she/it
had evacuated

we
had evacuated

you
had evacuated

they
had evacuated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been evacuating

you
had been evacuating

he/she/it
had been evacuating

we
had been evacuating

you
had been evacuating

they
had been evacuating

Tương lại đơn

I
will evacuate

you
will evacuate

he/she/it
will evacuate

we
will evacuate

you
will evacuate

they
will evacuate

Tương lại tiếp diễn

I
will be evacuating

you
will be evacuating

he/she/it
will be evacuating

we
will be evacuating

you
will be evacuating

they
will be evacuating

Tương lại hoàn thành

I
will have evacuated

you
will have evacuated

he/she/it
will have evacuated

we
will have evacuated

you
will have evacuated

they
will have evacuated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been evacuating

you
will have been evacuating

he/she/it
will have been evacuating

we
will have been evacuating

you
will have been evacuating

they
will have been evacuating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.