Escort

Chia đông từ “escort” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ escort. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to escort

Quá khứ đơn
  • escorted

Quá khứ phân từ
  • escorted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
escort

you
escort

he/she/it
escorts

we
escort

you
escort

they
escort

Thì hiện tại continuous

I
am escorting

you
are escorting

he/she/it
is escorting

we
are escorting

you
are escorting

they
are escorting

Quá khứ đơn

I
escorted

you
escorted

he/she/it
escorted

we
escorted

you
escorted

they
escorted

Quá khứ tiếp diễn

I
was escorting

you
were escorting

he/she/it
was escorting

we
were escorting

you
were escorting

they
were escorting

Hiện tại hoàn thành

I
have escorted

you
have escorted

he/she/it
has escorted

we
have escorted

you
have escorted

they
have escorted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been escorting

you
have been escorting

he/she/it
has been escorting

we
have been escorting

you
have been escorting

they
have been escorting

Quá khứ hoàn thành

I
had escorted

you
had escorted

he/she/it
had escorted

we
had escorted

you
had escorted

they
had escorted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been escorting

you
had been escorting

he/she/it
had been escorting

we
had been escorting

you
had been escorting

they
had been escorting

Tương lại đơn

I
will escort

you
will escort

he/she/it
will escort

we
will escort

you
will escort

they
will escort

Tương lại tiếp diễn

I
will be escorting

you
will be escorting

he/she/it
will be escorting

we
will be escorting

you
will be escorting

they
will be escorting

Tương lại hoàn thành

I
will have escorted

you
will have escorted

he/she/it
will have escorted

we
will have escorted

you
will have escorted

they
will have escorted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been escorting

you
will have been escorting

he/she/it
will have been escorting

we
will have been escorting

you
will have been escorting

they
will have been escorting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.