Epitomize

Chia đông từ “epitomize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ epitomize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to epitomize

Quá khứ đơn
  • epitomized

Quá khứ phân từ
  • epitomized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
epitomize

you
epitomize

he/she/it
epitomizes

we
epitomize

you
epitomize

they
epitomize

Thì hiện tại continuous

I
am epitomizing

you
are epitomizing

he/she/it
is epitomizing

we
are epitomizing

you
are epitomizing

they
are epitomizing

Quá khứ đơn

I
epitomized

you
epitomized

he/she/it
epitomized

we
epitomized

you
epitomized

they
epitomized

Quá khứ tiếp diễn

I
was epitomizing

you
were epitomizing

he/she/it
was epitomizing

we
were epitomizing

you
were epitomizing

they
were epitomizing

Hiện tại hoàn thành

I
have epitomized

you
have epitomized

he/she/it
has epitomized

we
have epitomized

you
have epitomized

they
have epitomized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been epitomizing

you
have been epitomizing

he/she/it
has been epitomizing

we
have been epitomizing

you
have been epitomizing

they
have been epitomizing

Quá khứ hoàn thành

I
had epitomized

you
had epitomized

he/she/it
had epitomized

we
had epitomized

you
had epitomized

they
had epitomized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been epitomizing

you
had been epitomizing

he/she/it
had been epitomizing

we
had been epitomizing

you
had been epitomizing

they
had been epitomizing

Tương lại đơn

I
will epitomize

you
will epitomize

he/she/it
will epitomize

we
will epitomize

you
will epitomize

they
will epitomize

Tương lại tiếp diễn

I
will be epitomizing

you
will be epitomizing

he/she/it
will be epitomizing

we
will be epitomizing

you
will be epitomizing

they
will be epitomizing

Tương lại hoàn thành

I
will have epitomized

you
will have epitomized

he/she/it
will have epitomized

we
will have epitomized

you
will have epitomized

they
will have epitomized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been epitomizing

you
will have been epitomizing

he/she/it
will have been epitomizing

we
will have been epitomizing

you
will have been epitomizing

they
will have been epitomizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.