Enumerate

Chia đông từ “enumerate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enumerate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enumerate

Quá khứ đơn
  • enumerated

Quá khứ phân từ
  • enumerated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enumerate

you
enumerate

he/she/it
enumerates

we
enumerate

you
enumerate

they
enumerate

Thì hiện tại continuous

I
am enumerating

you
are enumerating

he/she/it
is enumerating

we
are enumerating

you
are enumerating

they
are enumerating

Quá khứ đơn

I
enumerated

you
enumerated

he/she/it
enumerated

we
enumerated

you
enumerated

they
enumerated

Quá khứ tiếp diễn

I
was enumerating

you
were enumerating

he/she/it
was enumerating

we
were enumerating

you
were enumerating

they
were enumerating

Hiện tại hoàn thành

I
have enumerated

you
have enumerated

he/she/it
has enumerated

we
have enumerated

you
have enumerated

they
have enumerated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enumerating

you
have been enumerating

he/she/it
has been enumerating

we
have been enumerating

you
have been enumerating

they
have been enumerating

Quá khứ hoàn thành

I
had enumerated

you
had enumerated

he/she/it
had enumerated

we
had enumerated

you
had enumerated

they
had enumerated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enumerating

you
had been enumerating

he/she/it
had been enumerating

we
had been enumerating

you
had been enumerating

they
had been enumerating

Tương lại đơn

I
will enumerate

you
will enumerate

he/she/it
will enumerate

we
will enumerate

you
will enumerate

they
will enumerate

Tương lại tiếp diễn

I
will be enumerating

you
will be enumerating

he/she/it
will be enumerating

we
will be enumerating

you
will be enumerating

they
will be enumerating

Tương lại hoàn thành

I
will have enumerated

you
will have enumerated

he/she/it
will have enumerated

we
will have enumerated

you
will have enumerated

they
will have enumerated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enumerating

you
will have been enumerating

he/she/it
will have been enumerating

we
will have been enumerating

you
will have been enumerating

they
will have been enumerating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.