Entrench

Chia đông từ “entrench” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ entrench. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to entrench

Quá khứ đơn
  • entrenched

Quá khứ phân từ
  • entrenched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
entrench

you
entrench

he/she/it
entrenches

we
entrench

you
entrench

they
entrench

Thì hiện tại continuous

I
am entrenching

you
are entrenching

he/she/it
is entrenching

we
are entrenching

you
are entrenching

they
are entrenching

Quá khứ đơn

I
entrenched

you
entrenched

he/she/it
entrenched

we
entrenched

you
entrenched

they
entrenched

Quá khứ tiếp diễn

I
was entrenching

you
were entrenching

he/she/it
was entrenching

we
were entrenching

you
were entrenching

they
were entrenching

Hiện tại hoàn thành

I
have entrenched

you
have entrenched

he/she/it
has entrenched

we
have entrenched

you
have entrenched

they
have entrenched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been entrenching

you
have been entrenching

he/she/it
has been entrenching

we
have been entrenching

you
have been entrenching

they
have been entrenching

Quá khứ hoàn thành

I
had entrenched

you
had entrenched

he/she/it
had entrenched

we
had entrenched

you
had entrenched

they
had entrenched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been entrenching

you
had been entrenching

he/she/it
had been entrenching

we
had been entrenching

you
had been entrenching

they
had been entrenching

Tương lại đơn

I
will entrench

you
will entrench

he/she/it
will entrench

we
will entrench

you
will entrench

they
will entrench

Tương lại tiếp diễn

I
will be entrenching

you
will be entrenching

he/she/it
will be entrenching

we
will be entrenching

you
will be entrenching

they
will be entrenching

Tương lại hoàn thành

I
will have entrenched

you
will have entrenched

he/she/it
will have entrenched

we
will have entrenched

you
will have entrenched

they
will have entrenched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been entrenching

you
will have been entrenching

he/she/it
will have been entrenching

we
will have been entrenching

you
will have been entrenching

they
will have been entrenching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.