Entice

Chia đông từ “entice” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ entice. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to entice

Quá khứ đơn
  • enticed

Quá khứ phân từ
  • enticed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
entice

you
entice

he/she/it
entices

we
entice

you
entice

they
entice

Thì hiện tại continuous

I
am enticing

you
are enticing

he/she/it
is enticing

we
are enticing

you
are enticing

they
are enticing

Quá khứ đơn

I
enticed

you
enticed

he/she/it
enticed

we
enticed

you
enticed

they
enticed

Quá khứ tiếp diễn

I
was enticing

you
were enticing

he/she/it
was enticing

we
were enticing

you
were enticing

they
were enticing

Hiện tại hoàn thành

I
have enticed

you
have enticed

he/she/it
has enticed

we
have enticed

you
have enticed

they
have enticed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enticing

you
have been enticing

he/she/it
has been enticing

we
have been enticing

you
have been enticing

they
have been enticing

Quá khứ hoàn thành

I
had enticed

you
had enticed

he/she/it
had enticed

we
had enticed

you
had enticed

they
had enticed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enticing

you
had been enticing

he/she/it
had been enticing

we
had been enticing

you
had been enticing

they
had been enticing

Tương lại đơn

I
will entice

you
will entice

he/she/it
will entice

we
will entice

you
will entice

they
will entice

Tương lại tiếp diễn

I
will be enticing

you
will be enticing

he/she/it
will be enticing

we
will be enticing

you
will be enticing

they
will be enticing

Tương lại hoàn thành

I
will have enticed

you
will have enticed

he/she/it
will have enticed

we
will have enticed

you
will have enticed

they
will have enticed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enticing

you
will have been enticing

he/she/it
will have been enticing

we
will have been enticing

you
will have been enticing

they
will have been enticing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.