Entertain

Chia đông từ “entertain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ entertain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to entertain

Quá khứ đơn
  • entertained

Quá khứ phân từ
  • entertained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
entertain

you
entertain

he/she/it
entertains

we
entertain

you
entertain

they
entertain

Thì hiện tại continuous

I
am entertaining

you
are entertaining

he/she/it
is entertaining

we
are entertaining

you
are entertaining

they
are entertaining

Quá khứ đơn

I
entertained

you
entertained

he/she/it
entertained

we
entertained

you
entertained

they
entertained

Quá khứ tiếp diễn

I
was entertaining

you
were entertaining

he/she/it
was entertaining

we
were entertaining

you
were entertaining

they
were entertaining

Hiện tại hoàn thành

I
have entertained

you
have entertained

he/she/it
has entertained

we
have entertained

you
have entertained

they
have entertained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been entertaining

you
have been entertaining

he/she/it
has been entertaining

we
have been entertaining

you
have been entertaining

they
have been entertaining

Quá khứ hoàn thành

I
had entertained

you
had entertained

he/she/it
had entertained

we
had entertained

you
had entertained

they
had entertained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been entertaining

you
had been entertaining

he/she/it
had been entertaining

we
had been entertaining

you
had been entertaining

they
had been entertaining

Tương lại đơn

I
will entertain

you
will entertain

he/she/it
will entertain

we
will entertain

you
will entertain

they
will entertain

Tương lại tiếp diễn

I
will be entertaining

you
will be entertaining

he/she/it
will be entertaining

we
will be entertaining

you
will be entertaining

they
will be entertaining

Tương lại hoàn thành

I
will have entertained

you
will have entertained

he/she/it
will have entertained

we
will have entertained

you
will have entertained

they
will have entertained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been entertaining

you
will have been entertaining

he/she/it
will have been entertaining

we
will have been entertaining

you
will have been entertaining

they
will have been entertaining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.