Ensure

Chia đông từ “ensure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ensure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ensure

Quá khứ đơn
  • ensured

Quá khứ phân từ
  • ensured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ensure

you
ensure

he/she/it
ensures

we
ensure

you
ensure

they
ensure

Thì hiện tại continuous

I
am ensuring

you
are ensuring

he/she/it
is ensuring

we
are ensuring

you
are ensuring

they
are ensuring

Quá khứ đơn

I
ensured

you
ensured

he/she/it
ensured

we
ensured

you
ensured

they
ensured

Quá khứ tiếp diễn

I
was ensuring

you
were ensuring

he/she/it
was ensuring

we
were ensuring

you
were ensuring

they
were ensuring

Hiện tại hoàn thành

I
have ensured

you
have ensured

he/she/it
has ensured

we
have ensured

you
have ensured

they
have ensured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ensuring

you
have been ensuring

he/she/it
has been ensuring

we
have been ensuring

you
have been ensuring

they
have been ensuring

Quá khứ hoàn thành

I
had ensured

you
had ensured

he/she/it
had ensured

we
had ensured

you
had ensured

they
had ensured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ensuring

you
had been ensuring

he/she/it
had been ensuring

we
had been ensuring

you
had been ensuring

they
had been ensuring

Tương lại đơn

I
will ensure

you
will ensure

he/she/it
will ensure

we
will ensure

you
will ensure

they
will ensure

Tương lại tiếp diễn

I
will be ensuring

you
will be ensuring

he/she/it
will be ensuring

we
will be ensuring

you
will be ensuring

they
will be ensuring

Tương lại hoàn thành

I
will have ensured

you
will have ensured

he/she/it
will have ensured

we
will have ensured

you
will have ensured

they
will have ensured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ensuring

you
will have been ensuring

he/she/it
will have been ensuring

we
will have been ensuring

you
will have been ensuring

they
will have been ensuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.