Ensue

Chia đông từ “ensue” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ensue. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ensue

Quá khứ đơn
  • ensued

Quá khứ phân từ
  • ensued

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ensue

you
ensue

he/she/it
ensues

we
ensue

you
ensue

they
ensue

Thì hiện tại continuous

I
am ensuing

you
are ensuing

he/she/it
is ensuing

we
are ensuing

you
are ensuing

they
are ensuing

Quá khứ đơn

I
ensued

you
ensued

he/she/it
ensued

we
ensued

you
ensued

they
ensued

Quá khứ tiếp diễn

I
was ensuing

you
were ensuing

he/she/it
was ensuing

we
were ensuing

you
were ensuing

they
were ensuing

Hiện tại hoàn thành

I
have ensued

you
have ensued

he/she/it
has ensued

we
have ensued

you
have ensued

they
have ensued

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ensuing

you
have been ensuing

he/she/it
has been ensuing

we
have been ensuing

you
have been ensuing

they
have been ensuing

Quá khứ hoàn thành

I
had ensued

you
had ensued

he/she/it
had ensued

we
had ensued

you
had ensued

they
had ensued

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ensuing

you
had been ensuing

he/she/it
had been ensuing

we
had been ensuing

you
had been ensuing

they
had been ensuing

Tương lại đơn

I
will ensue

you
will ensue

he/she/it
will ensue

we
will ensue

you
will ensue

they
will ensue

Tương lại tiếp diễn

I
will be ensuing

you
will be ensuing

he/she/it
will be ensuing

we
will be ensuing

you
will be ensuing

they
will be ensuing

Tương lại hoàn thành

I
will have ensued

you
will have ensued

he/she/it
will have ensued

we
will have ensued

you
will have ensued

they
will have ensued

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ensuing

you
will have been ensuing

he/she/it
will have been ensuing

we
will have been ensuing

you
will have been ensuing

they
will have been ensuing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.