Ensnare

Chia đông từ “ensnare” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ensnare. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ensnare

Quá khứ đơn
  • ensnared

Quá khứ phân từ
  • ensnared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ensnare

you
ensnare

he/she/it
ensnares

we
ensnare

you
ensnare

they
ensnare

Thì hiện tại continuous

I
am ensnaring

you
are ensnaring

he/she/it
is ensnaring

we
are ensnaring

you
are ensnaring

they
are ensnaring

Quá khứ đơn

I
ensnared

you
ensnared

he/she/it
ensnared

we
ensnared

you
ensnared

they
ensnared

Quá khứ tiếp diễn

I
was ensnaring

you
were ensnaring

he/she/it
was ensnaring

we
were ensnaring

you
were ensnaring

they
were ensnaring

Hiện tại hoàn thành

I
have ensnared

you
have ensnared

he/she/it
has ensnared

we
have ensnared

you
have ensnared

they
have ensnared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ensnaring

you
have been ensnaring

he/she/it
has been ensnaring

we
have been ensnaring

you
have been ensnaring

they
have been ensnaring

Quá khứ hoàn thành

I
had ensnared

you
had ensnared

he/she/it
had ensnared

we
had ensnared

you
had ensnared

they
had ensnared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ensnaring

you
had been ensnaring

he/she/it
had been ensnaring

we
had been ensnaring

you
had been ensnaring

they
had been ensnaring

Tương lại đơn

I
will ensnare

you
will ensnare

he/she/it
will ensnare

we
will ensnare

you
will ensnare

they
will ensnare

Tương lại tiếp diễn

I
will be ensnaring

you
will be ensnaring

he/she/it
will be ensnaring

we
will be ensnaring

you
will be ensnaring

they
will be ensnaring

Tương lại hoàn thành

I
will have ensnared

you
will have ensnared

he/she/it
will have ensnared

we
will have ensnared

you
will have ensnared

they
will have ensnared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ensnaring

you
will have been ensnaring

he/she/it
will have been ensnaring

we
will have been ensnaring

you
will have been ensnaring

they
will have been ensnaring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.