Enrich

Chia đông từ “enrich” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enrich. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enrich

Quá khứ đơn
  • enriched

Quá khứ phân từ
  • enriched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enrich

you
enrich

he/she/it
enriches

we
enrich

you
enrich

they
enrich

Thì hiện tại continuous

I
am enriching

you
are enriching

he/she/it
is enriching

we
are enriching

you
are enriching

they
are enriching

Quá khứ đơn

I
enriched

you
enriched

he/she/it
enriched

we
enriched

you
enriched

they
enriched

Quá khứ tiếp diễn

I
was enriching

you
were enriching

he/she/it
was enriching

we
were enriching

you
were enriching

they
were enriching

Hiện tại hoàn thành

I
have enriched

you
have enriched

he/she/it
has enriched

we
have enriched

you
have enriched

they
have enriched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enriching

you
have been enriching

he/she/it
has been enriching

we
have been enriching

you
have been enriching

they
have been enriching

Quá khứ hoàn thành

I
had enriched

you
had enriched

he/she/it
had enriched

we
had enriched

you
had enriched

they
had enriched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enriching

you
had been enriching

he/she/it
had been enriching

we
had been enriching

you
had been enriching

they
had been enriching

Tương lại đơn

I
will enrich

you
will enrich

he/she/it
will enrich

we
will enrich

you
will enrich

they
will enrich

Tương lại tiếp diễn

I
will be enriching

you
will be enriching

he/she/it
will be enriching

we
will be enriching

you
will be enriching

they
will be enriching

Tương lại hoàn thành

I
will have enriched

you
will have enriched

he/she/it
will have enriched

we
will have enriched

you
will have enriched

they
will have enriched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enriching

you
will have been enriching

he/she/it
will have been enriching

we
will have been enriching

you
will have been enriching

they
will have been enriching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.