Enforce

Chia đông từ “enforce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ enforce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to enforce

Quá khứ đơn
  • enforced

Quá khứ phân từ
  • enforced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
enforce

you
enforce

he/she/it
enforces

we
enforce

you
enforce

they
enforce

Thì hiện tại continuous

I
am enforcing

you
are enforcing

he/she/it
is enforcing

we
are enforcing

you
are enforcing

they
are enforcing

Quá khứ đơn

I
enforced

you
enforced

he/she/it
enforced

we
enforced

you
enforced

they
enforced

Quá khứ tiếp diễn

I
was enforcing

you
were enforcing

he/she/it
was enforcing

we
were enforcing

you
were enforcing

they
were enforcing

Hiện tại hoàn thành

I
have enforced

you
have enforced

he/she/it
has enforced

we
have enforced

you
have enforced

they
have enforced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enforcing

you
have been enforcing

he/she/it
has been enforcing

we
have been enforcing

you
have been enforcing

they
have been enforcing

Quá khứ hoàn thành

I
had enforced

you
had enforced

he/she/it
had enforced

we
had enforced

you
had enforced

they
had enforced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enforcing

you
had been enforcing

he/she/it
had been enforcing

we
had been enforcing

you
had been enforcing

they
had been enforcing

Tương lại đơn

I
will enforce

you
will enforce

he/she/it
will enforce

we
will enforce

you
will enforce

they
will enforce

Tương lại tiếp diễn

I
will be enforcing

you
will be enforcing

he/she/it
will be enforcing

we
will be enforcing

you
will be enforcing

they
will be enforcing

Tương lại hoàn thành

I
will have enforced

you
will have enforced

he/she/it
will have enforced

we
will have enforced

you
will have enforced

they
will have enforced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enforcing

you
will have been enforcing

he/she/it
will have been enforcing

we
will have been enforcing

you
will have been enforcing

they
will have been enforcing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.