Endure

Chia đông từ “endure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ endure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to endure

Quá khứ đơn
  • endured

Quá khứ phân từ
  • endured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
endure

you
endure

he/she/it
endures

we
endure

you
endure

they
endure

Thì hiện tại continuous

I
am enduring

you
are enduring

he/she/it
is enduring

we
are enduring

you
are enduring

they
are enduring

Quá khứ đơn

I
endured

you
endured

he/she/it
endured

we
endured

you
endured

they
endured

Quá khứ tiếp diễn

I
was enduring

you
were enduring

he/she/it
was enduring

we
were enduring

you
were enduring

they
were enduring

Hiện tại hoàn thành

I
have endured

you
have endured

he/she/it
has endured

we
have endured

you
have endured

they
have endured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been enduring

you
have been enduring

he/she/it
has been enduring

we
have been enduring

you
have been enduring

they
have been enduring

Quá khứ hoàn thành

I
had endured

you
had endured

he/she/it
had endured

we
had endured

you
had endured

they
had endured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been enduring

you
had been enduring

he/she/it
had been enduring

we
had been enduring

you
had been enduring

they
had been enduring

Tương lại đơn

I
will endure

you
will endure

he/she/it
will endure

we
will endure

you
will endure

they
will endure

Tương lại tiếp diễn

I
will be enduring

you
will be enduring

he/she/it
will be enduring

we
will be enduring

you
will be enduring

they
will be enduring

Tương lại hoàn thành

I
will have endured

you
will have endured

he/she/it
will have endured

we
will have endured

you
will have endured

they
will have endured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been enduring

you
will have been enduring

he/she/it
will have been enduring

we
will have been enduring

you
will have been enduring

they
will have been enduring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.