Endow

Chia đông từ “endow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ endow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to endow

Quá khứ đơn
  • endowed

Quá khứ phân từ
  • endowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
endow

you
endow

he/she/it
endows

we
endow

you
endow

they
endow

Thì hiện tại continuous

I
am endowing

you
are endowing

he/she/it
is endowing

we
are endowing

you
are endowing

they
are endowing

Quá khứ đơn

I
endowed

you
endowed

he/she/it
endowed

we
endowed

you
endowed

they
endowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was endowing

you
were endowing

he/she/it
was endowing

we
were endowing

you
were endowing

they
were endowing

Hiện tại hoàn thành

I
have endowed

you
have endowed

he/she/it
has endowed

we
have endowed

you
have endowed

they
have endowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been endowing

you
have been endowing

he/she/it
has been endowing

we
have been endowing

you
have been endowing

they
have been endowing

Quá khứ hoàn thành

I
had endowed

you
had endowed

he/she/it
had endowed

we
had endowed

you
had endowed

they
had endowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been endowing

you
had been endowing

he/she/it
had been endowing

we
had been endowing

you
had been endowing

they
had been endowing

Tương lại đơn

I
will endow

you
will endow

he/she/it
will endow

we
will endow

you
will endow

they
will endow

Tương lại tiếp diễn

I
will be endowing

you
will be endowing

he/she/it
will be endowing

we
will be endowing

you
will be endowing

they
will be endowing

Tương lại hoàn thành

I
will have endowed

you
will have endowed

he/she/it
will have endowed

we
will have endowed

you
will have endowed

they
will have endowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been endowing

you
will have been endowing

he/she/it
will have been endowing

we
will have been endowing

you
will have been endowing

they
will have been endowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.