Endorse

Chia đông từ “endorse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ endorse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to endorse

Quá khứ đơn
  • endorsed

Quá khứ phân từ
  • endorsed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
endorse

you
endorse

he/she/it
endorses

we
endorse

you
endorse

they
endorse

Thì hiện tại continuous

I
am endorsing

you
are endorsing

he/she/it
is endorsing

we
are endorsing

you
are endorsing

they
are endorsing

Quá khứ đơn

I
endorsed

you
endorsed

he/she/it
endorsed

we
endorsed

you
endorsed

they
endorsed

Quá khứ tiếp diễn

I
was endorsing

you
were endorsing

he/she/it
was endorsing

we
were endorsing

you
were endorsing

they
were endorsing

Hiện tại hoàn thành

I
have endorsed

you
have endorsed

he/she/it
has endorsed

we
have endorsed

you
have endorsed

they
have endorsed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been endorsing

you
have been endorsing

he/she/it
has been endorsing

we
have been endorsing

you
have been endorsing

they
have been endorsing

Quá khứ hoàn thành

I
had endorsed

you
had endorsed

he/she/it
had endorsed

we
had endorsed

you
had endorsed

they
had endorsed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been endorsing

you
had been endorsing

he/she/it
had been endorsing

we
had been endorsing

you
had been endorsing

they
had been endorsing

Tương lại đơn

I
will endorse

you
will endorse

he/she/it
will endorse

we
will endorse

you
will endorse

they
will endorse

Tương lại tiếp diễn

I
will be endorsing

you
will be endorsing

he/she/it
will be endorsing

we
will be endorsing

you
will be endorsing

they
will be endorsing

Tương lại hoàn thành

I
will have endorsed

you
will have endorsed

he/she/it
will have endorsed

we
will have endorsed

you
will have endorsed

they
will have endorsed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been endorsing

you
will have been endorsing

he/she/it
will have been endorsing

we
will have been endorsing

you
will have been endorsing

they
will have been endorsing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.