Encase

Chia đông từ “encase” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ encase. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to encase

Quá khứ đơn
  • encased

Quá khứ phân từ
  • encased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
encase

you
encase

he/she/it
encases

we
encase

you
encase

they
encase

Thì hiện tại continuous

I
am encasing

you
are encasing

he/she/it
is encasing

we
are encasing

you
are encasing

they
are encasing

Quá khứ đơn

I
encased

you
encased

he/she/it
encased

we
encased

you
encased

they
encased

Quá khứ tiếp diễn

I
was encasing

you
were encasing

he/she/it
was encasing

we
were encasing

you
were encasing

they
were encasing

Hiện tại hoàn thành

I
have encased

you
have encased

he/she/it
has encased

we
have encased

you
have encased

they
have encased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been encasing

you
have been encasing

he/she/it
has been encasing

we
have been encasing

you
have been encasing

they
have been encasing

Quá khứ hoàn thành

I
had encased

you
had encased

he/she/it
had encased

we
had encased

you
had encased

they
had encased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been encasing

you
had been encasing

he/she/it
had been encasing

we
had been encasing

you
had been encasing

they
had been encasing

Tương lại đơn

I
will encase

you
will encase

he/she/it
will encase

we
will encase

you
will encase

they
will encase

Tương lại tiếp diễn

I
will be encasing

you
will be encasing

he/she/it
will be encasing

we
will be encasing

you
will be encasing

they
will be encasing

Tương lại hoàn thành

I
will have encased

you
will have encased

he/she/it
will have encased

we
will have encased

you
will have encased

they
will have encased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been encasing

you
will have been encasing

he/she/it
will have been encasing

we
will have been encasing

you
will have been encasing

they
will have been encasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.