Empty

Chia đông từ “empty” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ empty. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to empty

Quá khứ đơn
  • emptied

Quá khứ phân từ
  • emptied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
empty

you
empty

he/she/it
empties

we
empty

you
empty

they
empty

Thì hiện tại continuous

I
am emptying

you
are emptying

he/she/it
is emptying

we
are emptying

you
are emptying

they
are emptying

Quá khứ đơn

I
emptied

you
emptied

he/she/it
emptied

we
emptied

you
emptied

they
emptied

Quá khứ tiếp diễn

I
was emptying

you
were emptying

he/she/it
was emptying

we
were emptying

you
were emptying

they
were emptying

Hiện tại hoàn thành

I
have emptied

you
have emptied

he/she/it
has emptied

we
have emptied

you
have emptied

they
have emptied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been emptying

you
have been emptying

he/she/it
has been emptying

we
have been emptying

you
have been emptying

they
have been emptying

Quá khứ hoàn thành

I
had emptied

you
had emptied

he/she/it
had emptied

we
had emptied

you
had emptied

they
had emptied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been emptying

you
had been emptying

he/she/it
had been emptying

we
had been emptying

you
had been emptying

they
had been emptying

Tương lại đơn

I
will empty

you
will empty

he/she/it
will empty

we
will empty

you
will empty

they
will empty

Tương lại tiếp diễn

I
will be emptying

you
will be emptying

he/she/it
will be emptying

we
will be emptying

you
will be emptying

they
will be emptying

Tương lại hoàn thành

I
will have emptied

you
will have emptied

he/she/it
will have emptied

we
will have emptied

you
will have emptied

they
will have emptied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been emptying

you
will have been emptying

he/she/it
will have been emptying

we
will have been emptying

you
will have been emptying

they
will have been emptying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.