Emit

Chia đông từ “emit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ emit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to emit

Quá khứ đơn
  • emitted

Quá khứ phân từ
  • emitted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
emit

you
emit

he/she/it
emits

we
emit

you
emit

they
emit

Thì hiện tại continuous

I
am emitting

you
are emitting

he/she/it
is emitting

we
are emitting

you
are emitting

they
are emitting

Quá khứ đơn

I
emitted

you
emitted

he/she/it
emitted

we
emitted

you
emitted

they
emitted

Quá khứ tiếp diễn

I
was emitting

you
were emitting

he/she/it
was emitting

we
were emitting

you
were emitting

they
were emitting

Hiện tại hoàn thành

I
have emitted

you
have emitted

he/she/it
has emitted

we
have emitted

you
have emitted

they
have emitted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been emitting

you
have been emitting

he/she/it
has been emitting

we
have been emitting

you
have been emitting

they
have been emitting

Quá khứ hoàn thành

I
had emitted

you
had emitted

he/she/it
had emitted

we
had emitted

you
had emitted

they
had emitted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been emitting

you
had been emitting

he/she/it
had been emitting

we
had been emitting

you
had been emitting

they
had been emitting

Tương lại đơn

I
will emit

you
will emit

he/she/it
will emit

we
will emit

you
will emit

they
will emit

Tương lại tiếp diễn

I
will be emitting

you
will be emitting

he/she/it
will be emitting

we
will be emitting

you
will be emitting

they
will be emitting

Tương lại hoàn thành

I
will have emitted

you
will have emitted

he/she/it
will have emitted

we
will have emitted

you
will have emitted

they
will have emitted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been emitting

you
will have been emitting

he/she/it
will have been emitting

we
will have been emitting

you
will have been emitting

they
will have been emitting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.