Embellish

Chia đông từ “embellish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ embellish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to embellish

Quá khứ đơn
  • embellished

Quá khứ phân từ
  • embellished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
embellish

you
embellish

he/she/it
embellishes

we
embellish

you
embellish

they
embellish

Thì hiện tại continuous

I
am embellishing

you
are embellishing

he/she/it
is embellishing

we
are embellishing

you
are embellishing

they
are embellishing

Quá khứ đơn

I
embellished

you
embellished

he/she/it
embellished

we
embellished

you
embellished

they
embellished

Quá khứ tiếp diễn

I
was embellishing

you
were embellishing

he/she/it
was embellishing

we
were embellishing

you
were embellishing

they
were embellishing

Hiện tại hoàn thành

I
have embellished

you
have embellished

he/she/it
has embellished

we
have embellished

you
have embellished

they
have embellished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been embellishing

you
have been embellishing

he/she/it
has been embellishing

we
have been embellishing

you
have been embellishing

they
have been embellishing

Quá khứ hoàn thành

I
had embellished

you
had embellished

he/she/it
had embellished

we
had embellished

you
had embellished

they
had embellished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been embellishing

you
had been embellishing

he/she/it
had been embellishing

we
had been embellishing

you
had been embellishing

they
had been embellishing

Tương lại đơn

I
will embellish

you
will embellish

he/she/it
will embellish

we
will embellish

you
will embellish

they
will embellish

Tương lại tiếp diễn

I
will be embellishing

you
will be embellishing

he/she/it
will be embellishing

we
will be embellishing

you
will be embellishing

they
will be embellishing

Tương lại hoàn thành

I
will have embellished

you
will have embellished

he/she/it
will have embellished

we
will have embellished

you
will have embellished

they
will have embellished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been embellishing

you
will have been embellishing

he/she/it
will have been embellishing

we
will have been embellishing

you
will have been embellishing

they
will have been embellishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.