Elaborate

Chia đông từ “elaborate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ elaborate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to elaborate

Quá khứ đơn
  • elaborated

Quá khứ phân từ
  • elaborated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
elaborate

you
elaborate

he/she/it
elaborates

we
elaborate

you
elaborate

they
elaborate

Thì hiện tại continuous

I
am elaborating

you
are elaborating

he/she/it
is elaborating

we
are elaborating

you
are elaborating

they
are elaborating

Quá khứ đơn

I
elaborated

you
elaborated

he/she/it
elaborated

we
elaborated

you
elaborated

they
elaborated

Quá khứ tiếp diễn

I
was elaborating

you
were elaborating

he/she/it
was elaborating

we
were elaborating

you
were elaborating

they
were elaborating

Hiện tại hoàn thành

I
have elaborated

you
have elaborated

he/she/it
has elaborated

we
have elaborated

you
have elaborated

they
have elaborated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been elaborating

you
have been elaborating

he/she/it
has been elaborating

we
have been elaborating

you
have been elaborating

they
have been elaborating

Quá khứ hoàn thành

I
had elaborated

you
had elaborated

he/she/it
had elaborated

we
had elaborated

you
had elaborated

they
had elaborated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been elaborating

you
had been elaborating

he/she/it
had been elaborating

we
had been elaborating

you
had been elaborating

they
had been elaborating

Tương lại đơn

I
will elaborate

you
will elaborate

he/she/it
will elaborate

we
will elaborate

you
will elaborate

they
will elaborate

Tương lại tiếp diễn

I
will be elaborating

you
will be elaborating

he/she/it
will be elaborating

we
will be elaborating

you
will be elaborating

they
will be elaborating

Tương lại hoàn thành

I
will have elaborated

you
will have elaborated

he/she/it
will have elaborated

we
will have elaborated

you
will have elaborated

they
will have elaborated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been elaborating

you
will have been elaborating

he/she/it
will have been elaborating

we
will have been elaborating

you
will have been elaborating

they
will have been elaborating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.