Drift

Chia đông từ “drift” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ drift. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to drift

Quá khứ đơn
  • drifted

Quá khứ phân từ
  • drifted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
drift

you
drift

he/she/it
drifts

we
drift

you
drift

they
drift

Thì hiện tại continuous

I
am drifting

you
are drifting

he/she/it
is drifting

we
are drifting

you
are drifting

they
are drifting

Quá khứ đơn

I
drifted

you
drifted

he/she/it
drifted

we
drifted

you
drifted

they
drifted

Quá khứ tiếp diễn

I
was drifting

you
were drifting

he/she/it
was drifting

we
were drifting

you
were drifting

they
were drifting

Hiện tại hoàn thành

I
have drifted

you
have drifted

he/she/it
has drifted

we
have drifted

you
have drifted

they
have drifted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been drifting

you
have been drifting

he/she/it
has been drifting

we
have been drifting

you
have been drifting

they
have been drifting

Quá khứ hoàn thành

I
had drifted

you
had drifted

he/she/it
had drifted

we
had drifted

you
had drifted

they
had drifted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been drifting

you
had been drifting

he/she/it
had been drifting

we
had been drifting

you
had been drifting

they
had been drifting

Tương lại đơn

I
will drift

you
will drift

he/she/it
will drift

we
will drift

you
will drift

they
will drift

Tương lại tiếp diễn

I
will be drifting

you
will be drifting

he/she/it
will be drifting

we
will be drifting

you
will be drifting

they
will be drifting

Tương lại hoàn thành

I
will have drifted

you
will have drifted

he/she/it
will have drifted

we
will have drifted

you
will have drifted

they
will have drifted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been drifting

you
will have been drifting

he/she/it
will have been drifting

we
will have been drifting

you
will have been drifting

they
will have been drifting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.