Drape

Chia đông từ “drape” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ drape. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to drape

Quá khứ đơn
  • draped

Quá khứ phân từ
  • draped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
drape

you
drape

he/she/it
drapes

we
drape

you
drape

they
drape

Thì hiện tại continuous

I
am draping

you
are draping

he/she/it
is draping

we
are draping

you
are draping

they
are draping

Quá khứ đơn

I
draped

you
draped

he/she/it
draped

we
draped

you
draped

they
draped

Quá khứ tiếp diễn

I
was draping

you
were draping

he/she/it
was draping

we
were draping

you
were draping

they
were draping

Hiện tại hoàn thành

I
have draped

you
have draped

he/she/it
has draped

we
have draped

you
have draped

they
have draped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been draping

you
have been draping

he/she/it
has been draping

we
have been draping

you
have been draping

they
have been draping

Quá khứ hoàn thành

I
had draped

you
had draped

he/she/it
had draped

we
had draped

you
had draped

they
had draped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been draping

you
had been draping

he/she/it
had been draping

we
had been draping

you
had been draping

they
had been draping

Tương lại đơn

I
will drape

you
will drape

he/she/it
will drape

we
will drape

you
will drape

they
will drape

Tương lại tiếp diễn

I
will be draping

you
will be draping

he/she/it
will be draping

we
will be draping

you
will be draping

they
will be draping

Tương lại hoàn thành

I
will have draped

you
will have draped

he/she/it
will have draped

we
will have draped

you
will have draped

they
will have draped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been draping

you
will have been draping

he/she/it
will have been draping

we
will have been draping

you
will have been draping

they
will have been draping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.