Drain

Chia đông từ “drain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ drain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to drain

Quá khứ đơn
  • drained

Quá khứ phân từ
  • drained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
drain

you
drain

he/she/it
drains

we
drain

you
drain

they
drain

Thì hiện tại continuous

I
am draining

you
are draining

he/she/it
is draining

we
are draining

you
are draining

they
are draining

Quá khứ đơn

I
drained

you
drained

he/she/it
drained

we
drained

you
drained

they
drained

Quá khứ tiếp diễn

I
was draining

you
were draining

he/she/it
was draining

we
were draining

you
were draining

they
were draining

Hiện tại hoàn thành

I
have drained

you
have drained

he/she/it
has drained

we
have drained

you
have drained

they
have drained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been draining

you
have been draining

he/she/it
has been draining

we
have been draining

you
have been draining

they
have been draining

Quá khứ hoàn thành

I
had drained

you
had drained

he/she/it
had drained

we
had drained

you
had drained

they
had drained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been draining

you
had been draining

he/she/it
had been draining

we
had been draining

you
had been draining

they
had been draining

Tương lại đơn

I
will drain

you
will drain

he/she/it
will drain

we
will drain

you
will drain

they
will drain

Tương lại tiếp diễn

I
will be draining

you
will be draining

he/she/it
will be draining

we
will be draining

you
will be draining

they
will be draining

Tương lại hoàn thành

I
will have drained

you
will have drained

he/she/it
will have drained

we
will have drained

you
will have drained

they
will have drained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been draining

you
will have been draining

he/she/it
will have been draining

we
will have been draining

you
will have been draining

they
will have been draining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.