Doubt

Chia đông từ “doubt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ doubt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to doubt

Quá khứ đơn
  • doubted

Quá khứ phân từ
  • doubted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
doubt

you
doubt

he/she/it
doubts

we
doubt

you
doubt

they
doubt

Thì hiện tại continuous

I
am doubting

you
are doubting

he/she/it
is doubting

we
are doubting

you
are doubting

they
are doubting

Quá khứ đơn

I
doubted

you
doubted

he/she/it
doubted

we
doubted

you
doubted

they
doubted

Quá khứ tiếp diễn

I
was doubting

you
were doubting

he/she/it
was doubting

we
were doubting

you
were doubting

they
were doubting

Hiện tại hoàn thành

I
have doubted

you
have doubted

he/she/it
has doubted

we
have doubted

you
have doubted

they
have doubted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been doubting

you
have been doubting

he/she/it
has been doubting

we
have been doubting

you
have been doubting

they
have been doubting

Quá khứ hoàn thành

I
had doubted

you
had doubted

he/she/it
had doubted

we
had doubted

you
had doubted

they
had doubted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been doubting

you
had been doubting

he/she/it
had been doubting

we
had been doubting

you
had been doubting

they
had been doubting

Tương lại đơn

I
will doubt

you
will doubt

he/she/it
will doubt

we
will doubt

you
will doubt

they
will doubt

Tương lại tiếp diễn

I
will be doubting

you
will be doubting

he/she/it
will be doubting

we
will be doubting

you
will be doubting

they
will be doubting

Tương lại hoàn thành

I
will have doubted

you
will have doubted

he/she/it
will have doubted

we
will have doubted

you
will have doubted

they
will have doubted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been doubting

you
will have been doubting

he/she/it
will have been doubting

we
will have been doubting

you
will have been doubting

they
will have been doubting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.