Dot

Chia đông từ “dot” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dot. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dot

Quá khứ đơn
  • dotted

Quá khứ phân từ
  • dotted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dot

you
dot

he/she/it
dots

we
dot

you
dot

they
dot

Thì hiện tại continuous

I
am dotting

you
are dotting

he/she/it
is dotting

we
are dotting

you
are dotting

they
are dotting

Quá khứ đơn

I
dotted

you
dotted

he/she/it
dotted

we
dotted

you
dotted

they
dotted

Quá khứ tiếp diễn

I
was dotting

you
were dotting

he/she/it
was dotting

we
were dotting

you
were dotting

they
were dotting

Hiện tại hoàn thành

I
have dotted

you
have dotted

he/she/it
has dotted

we
have dotted

you
have dotted

they
have dotted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dotting

you
have been dotting

he/she/it
has been dotting

we
have been dotting

you
have been dotting

they
have been dotting

Quá khứ hoàn thành

I
had dotted

you
had dotted

he/she/it
had dotted

we
had dotted

you
had dotted

they
had dotted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dotting

you
had been dotting

he/she/it
had been dotting

we
had been dotting

you
had been dotting

they
had been dotting

Tương lại đơn

I
will dot

you
will dot

he/she/it
will dot

we
will dot

you
will dot

they
will dot

Tương lại tiếp diễn

I
will be dotting

you
will be dotting

he/she/it
will be dotting

we
will be dotting

you
will be dotting

they
will be dotting

Tương lại hoàn thành

I
will have dotted

you
will have dotted

he/she/it
will have dotted

we
will have dotted

you
will have dotted

they
will have dotted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dotting

you
will have been dotting

he/she/it
will have been dotting

we
will have been dotting

you
will have been dotting

they
will have been dotting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.