Dominate

Chia đông từ “dominate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ dominate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to dominate

Quá khứ đơn
  • dominated

Quá khứ phân từ
  • dominated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
dominate

you
dominate

he/she/it
dominates

we
dominate

you
dominate

they
dominate

Thì hiện tại continuous

I
am dominating

you
are dominating

he/she/it
is dominating

we
are dominating

you
are dominating

they
are dominating

Quá khứ đơn

I
dominated

you
dominated

he/she/it
dominated

we
dominated

you
dominated

they
dominated

Quá khứ tiếp diễn

I
was dominating

you
were dominating

he/she/it
was dominating

we
were dominating

you
were dominating

they
were dominating

Hiện tại hoàn thành

I
have dominated

you
have dominated

he/she/it
has dominated

we
have dominated

you
have dominated

they
have dominated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been dominating

you
have been dominating

he/she/it
has been dominating

we
have been dominating

you
have been dominating

they
have been dominating

Quá khứ hoàn thành

I
had dominated

you
had dominated

he/she/it
had dominated

we
had dominated

you
had dominated

they
had dominated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been dominating

you
had been dominating

he/she/it
had been dominating

we
had been dominating

you
had been dominating

they
had been dominating

Tương lại đơn

I
will dominate

you
will dominate

he/she/it
will dominate

we
will dominate

you
will dominate

they
will dominate

Tương lại tiếp diễn

I
will be dominating

you
will be dominating

he/she/it
will be dominating

we
will be dominating

you
will be dominating

they
will be dominating

Tương lại hoàn thành

I
will have dominated

you
will have dominated

he/she/it
will have dominated

we
will have dominated

you
will have dominated

they
will have dominated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been dominating

you
will have been dominating

he/she/it
will have been dominating

we
will have been dominating

you
will have been dominating

they
will have been dominating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.