Domesticate

Chia đông từ “domesticate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ domesticate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to domesticate

Quá khứ đơn
  • domesticated

Quá khứ phân từ
  • domesticated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
domesticate

you
domesticate

he/she/it
domesticates

we
domesticate

you
domesticate

they
domesticate

Thì hiện tại continuous

I
am domesticating

you
are domesticating

he/she/it
is domesticating

we
are domesticating

you
are domesticating

they
are domesticating

Quá khứ đơn

I
domesticated

you
domesticated

he/she/it
domesticated

we
domesticated

you
domesticated

they
domesticated

Quá khứ tiếp diễn

I
was domesticating

you
were domesticating

he/she/it
was domesticating

we
were domesticating

you
were domesticating

they
were domesticating

Hiện tại hoàn thành

I
have domesticated

you
have domesticated

he/she/it
has domesticated

we
have domesticated

you
have domesticated

they
have domesticated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been domesticating

you
have been domesticating

he/she/it
has been domesticating

we
have been domesticating

you
have been domesticating

they
have been domesticating

Quá khứ hoàn thành

I
had domesticated

you
had domesticated

he/she/it
had domesticated

we
had domesticated

you
had domesticated

they
had domesticated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been domesticating

you
had been domesticating

he/she/it
had been domesticating

we
had been domesticating

you
had been domesticating

they
had been domesticating

Tương lại đơn

I
will domesticate

you
will domesticate

he/she/it
will domesticate

we
will domesticate

you
will domesticate

they
will domesticate

Tương lại tiếp diễn

I
will be domesticating

you
will be domesticating

he/she/it
will be domesticating

we
will be domesticating

you
will be domesticating

they
will be domesticating

Tương lại hoàn thành

I
will have domesticated

you
will have domesticated

he/she/it
will have domesticated

we
will have domesticated

you
will have domesticated

they
will have domesticated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been domesticating

you
will have been domesticating

he/she/it
will have been domesticating

we
will have been domesticating

you
will have been domesticating

they
will have been domesticating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.