Divulge

Chia đông từ “divulge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ divulge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to divulge

Quá khứ đơn
  • divulged

Quá khứ phân từ
  • divulged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
divulge

you
divulge

he/she/it
divulges

we
divulge

you
divulge

they
divulge

Thì hiện tại continuous

I
am divulging

you
are divulging

he/she/it
is divulging

we
are divulging

you
are divulging

they
are divulging

Quá khứ đơn

I
divulged

you
divulged

he/she/it
divulged

we
divulged

you
divulged

they
divulged

Quá khứ tiếp diễn

I
was divulging

you
were divulging

he/she/it
was divulging

we
were divulging

you
were divulging

they
were divulging

Hiện tại hoàn thành

I
have divulged

you
have divulged

he/she/it
has divulged

we
have divulged

you
have divulged

they
have divulged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been divulging

you
have been divulging

he/she/it
has been divulging

we
have been divulging

you
have been divulging

they
have been divulging

Quá khứ hoàn thành

I
had divulged

you
had divulged

he/she/it
had divulged

we
had divulged

you
had divulged

they
had divulged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been divulging

you
had been divulging

he/she/it
had been divulging

we
had been divulging

you
had been divulging

they
had been divulging

Tương lại đơn

I
will divulge

you
will divulge

he/she/it
will divulge

we
will divulge

you
will divulge

they
will divulge

Tương lại tiếp diễn

I
will be divulging

you
will be divulging

he/she/it
will be divulging

we
will be divulging

you
will be divulging

they
will be divulging

Tương lại hoàn thành

I
will have divulged

you
will have divulged

he/she/it
will have divulged

we
will have divulged

you
will have divulged

they
will have divulged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been divulging

you
will have been divulging

he/she/it
will have been divulging

we
will have been divulging

you
will have been divulging

they
will have been divulging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.